Sản phẩm

SEM & FE-SEM
Kính hiển vi điện tử quét

SEM Kính hiển vi điện tử quét

Micro-CT
Máy chụp cắt lớp Micro-CT

Máy chụp X-ray Micro-CT

FIB-SEM
Focused Ion Beam SEM

FIB SEM chùm tia hội tụ

4D-STEM
Kính hiển vi điện tử truyền quét

4D-STEM - Kính hiển vi truyền quét 4D-STEM

Raman
Máy quang phổ Raman Renishaw

Kính hiển vi Raman Renishaw

TEM
Kính hiển vi điện tử truyền qua

TEM</br>Kính hiển vi điện tử truyền qua

Spark OES & RDE OES
Máy quang phổ phát xạ

OES Máy phân tích quang phổ

CMM
Máy đo 3D CMM

CMM</br>Máy đo 3D CMM

VMM
Máy đo Video không tiếp xúc

VMM</br>Máy đo Video không tiếp xúc

hotline