Sản phẩm

SEM & FE-SEM
Kính hiển vi điện tử quét

SEM Kính hiển vi điện tử quét

FIB-SEM
Focused Ion Beam SEM

FIB SEM chùm tia hội tụ

Micro-CT
Máy chụp cắt lớp Micro-CT

Máy chụp X-ray Micro-CT

4D-STEM
Kính hiển vi điện tử truyền quét

4D-STEM - Kính hiển vi truyền quét 4D-STEM

3D Optical CMM
Máy đo 3D CMM quang học

Cobot - Máy đo 3D CMM quang học

Raman
Máy quang phổ Raman Renishaw

Kính hiển vi Raman Renishaw

TEM
Kính hiển vi điện tử truyền qua

TEM</br>Kính hiển vi điện tử truyền qua

CMM
Máy đo 3D CMM

CMM</br>Máy đo 3D CMM

Spark OES & RDE OES
Máy quang phổ phát xạ

OES Máy phân tích quang phổ